Cast Iron

/Cast Iron
SB-3015-1/8″ X 2-3/8″
SB-3025-11/16″ X 2-9/16″
SB-3036-1/2″ X 3-1/8″
SFB-10139″ X 11″
SFB-10339″ X 10-1/2″
SFB-10439″ X 10″
SFB-10839″ X 11″
SFB-11239″ X 8″
SFB-11339″ X 10″
SFB-11439″ X 8-1/2″
SFB-11539″ X 8-1/2″
SFB-11739″ X 9″
SFB-11839″ X 6″
SFB-12439″ X 6-1/2″
SFB-12539″ X 10″
SFB-12839″ X 6-1/2″
SFB-13039″ X 3″
SFB-13139″ X 3″
SFB-13239″ X 6″
SFB-13339″ X 8-3/4″
SFB-13439″ X 8-3/4″
SFB-13539″ X 6-3/4″
SFB-13639″ X 6-3/4″
SFB-13739″ X 9″
SFB-13839″ X 9″
SFB-13939″ X 6-3/8″
SFB-14039″ X 10-1/2″
SHCBC1001-1/4” CAST RION BALL CAP
SHCBC1251-1/2” CAST RION BALL CAP
SHCBC2002” CAST RION BALL CAP
SHCBC3003” CAST RION BALL CAP
SHCBC4004” CAST RION BALL CAP
SHCBC05001/2” BALUSTER COLLAR
SHCBC06255/8” BALUSTER COLLAR
SHCBC07503/4” BALUSTER COLLAR
SHCBC10001” BALUSTER COLLAR
SHCSBBC1001” SOLID BOTTOM BALL CAP
SHC6004S11/2” CAST IRON SPEAR BALL
SHC6004A15/8” CAST IRON SPEAR BALL
SHC6004B13/4” CAST IRON SPEAR BALL
SHC6004SNB11/2” CAST IRON SPEAR NO BALL
SHC6004ANB15/8” CAST IRON SPEAR NO BALL
SHC6004BNB13/4” CAST IRON SPEAR NO BALL
SHC6006S11/2” CAST IRON SPEAR
SHC6006A15/8” CAST IRON SPEAR
SHC6006B13/4” CAST IRON SPEAR
SHC6007S11/2” CAST IRON SPEAR
SHC6007A15/8” CAST IRON SPEAR
SHC6007B13/4” CAST IRON SPEAR
SHC6010S11/2” CAST IRON SPEAR
SHC6010A15/8” CAST IRON SPEAR
SHC6010B13/4” CAST IRON SPEAR
SHC6011S1/2” CAST IRON SPEAR
SHCCIC1001” CAST IRON CAP
SHCCIC1501-1/2” CAST IRON CAP
SHCCIC2002” CAST IRON CAP
SHCCIC3003” CAST IRON CAP
SHCCIC4004” CAST IRON CAP
SHCPSC1001” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC1251-1/4” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC1501-1/2” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC2002” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC3003” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC4004” PRESSED STEEL CAP
SHCPLC1001” PLUGIN CAP
SHC1027C1#1027C CAST IRON DESIGN 28-1/4” X 8-3/4”
SHC118C1#118C CAST IRON DESIGN 32-1/2” X 8-1/2”
SHC120C1DOOR FREEZE 31-1/2” X 5”
SHC238C1#238 CAST IRON DESIGN 19” X 9-1/2”
SHC30X#30X SCROLL 15-5/8” X 7”
SHC35B11/2’’ PICKET CASTING–#35B 14-3/4” X 7”
SHC4800
SHC60461DOUBLE C DESIGN 3” * 3”
SHC60471DOUBLE C DESIGN 4” * 4”
SHC605111/2’’ PICKET CASTING–#6051 7-5/8 X 3”
SHC6054C11/2’’ PICKET CASTING–#6054C 13-3/8” X 7”
SHC6056C11/2’’ PICKET CASTING–#6056C 14-3/8” X 6-3/4”
SHC6057C11/2’’ PICKET CASTING–#6057C 17-3/8” X 8”
SHC631C1#631C1 CAST IRON DESIGN 28-1/2” X 11-1/4”
SHC632C1#632C CAST IRON DESIGN 23-3/8” X 8-3/8”
SHC635C11/2’’ PICKET CASTING–#635C 14-1/2 X 5-1/2”
SHC68C1#68C CAST IRON DESIGN 18-3/4” X 5-3/4”
SHC7101C11/2’’ PICKET CASTING–#7101C 10-1/8” X 8-1/2”
SHC7103C11/2’’ PICKET CASTING–#7103C 16-3/4 X 8-3/4”
SHC7104C11/2’’ PICKET CASTING–#7104C 15-3/8” X 8-1/4”
SHC7108C11/2’’ PICKET CASTING–#7108C 14-5/8” X 7-3/4”
SHC7113C1#7113C CAST IRON DESIGN 25-7/8” X 10-1/4”
SHC7114C1#7114 CAST IRON DESIGN 14” X 4”
SHC7119C#7119C CAST IRON DESIGN 23-1/2” X 9-1/8”
SHC7123DOOR FREEZE 33-1/8” X 4-7/8”
SHC7124C1#7124C CAST IRON DESIGN 28-1/4” X 7-1/2”
SHC7126LC1LONG BIRD OF PARADISE CASTING 33-1/4” X 8-1/4”
SHC7126SC1MEDIUM BIRD OF PARADISE CASTING 28-1/4” X 8-5/8”
SHC7130C1#7130C CAST IRON DESIGN 33-1/8” X 8-3/4”
SHC7131C1#7131C CAST IRON DESIGN 27-1/8” X 9”
SHC7137C1#7137C CAST IRON DESIGN 16-1/2” X 7-3/4”
SHC7144C1#7144C CAST IRON DESIGN 15-1/2” X 7-3/4”
SHC7519C1#7519C CAST IRON DESIGN 27-1/2” X 18”
SHC79C1#79C CAST IRON DESIGN 25-1/4” * 10-1/4”
SHC8000C1#8000C CAST IRON DESIGN 21-3/4” X 6-3/4”
SHC8100C1#8100C CAST IRON DESIGN 28-1/2” X 7-3/4”
SHC8301C1#8301 CAST IRON DESIGN 20-1/4” X 8-1/4”
SHC8302C1#8302C CAST IRON DESIGN 27-1/2” * 8-1/4”
SHC8333C11/2’’ PICKET CASTING–#8333C 17” X 6-3/4”
SHCXL621DOOR FREEZE 31-3/4” *3-1/2”
SB-301b

SB-301      5-1/8″ X 2-3/8″

SB-302c

SB-302      5-11/16″ X 2-9/16″

SB-303c

SB-303      6-1/2″ X 3-1/8″

SFB-101a

SFB-101      39″ X 11″

SFB-103a

SFB-103      39″ X 10-1/2″

SFB-104a

SFB-104      39″ X 10″

SFB-108a

SFB-108      39″ X 11″

SFB-112a

SFB-112      39″ X 8″

SFB-113a

SFB-113      39″ X 10″

SFB-114a

SFB-114      39″ X 8-1/2″

SFB-115a

SFB-115      39″ X 8-1/2″

SFB-117a

SFB-117      39″ X 9″

SFB-118a

SFB-118      39″ X 6″

SFB-124a

SFB-124      39″ X 6-1/2″

SFB-125-r

SFB-125      39″ X 10″

SFB-128      39″ X 6-1/2″

SFB-130      39″ X 3″

SFB-131      39″ X 3″

SFB-132      39″ X 6″

SFB-133      39″ X 8-3/4″

SFB-134      39″ X 8-3/4″

SFB-135      39″ X 6-3/4″

SFB-136      39″ X 6-3/4″

SFB-137      39″ X 9″

SFB-138      39″ X 9″

SFB-139      39″ X 6-3/8″

SFB-140      39″ X 10-1/2″

SHCBC100:  1-1/4” CAST RION BALL CAP
SHCBC125:  1-1/2” CAST RION BALL CAP
SHCBC200:  2” CAST RION BALL CAP
SHCBC300:  3” CAST RION BALL CAP
SHCBC400:  4” CAST RION BALL CAP

SHCBC0500:  1/2” BALUSTER COLLAR
SHCBC0625:  5/8” BALUSTER COLLAR
SHCBC0750:  3/4” BALUSTER COLLAR
SHCBC1000:  1” BALUSTER COLLAR

SHCSBBC100:  1” SOLID BOTTOM BALL CAP

SHC6004S1:  1/2” CAST IRON SPEAR BALL
SHC6004A1:  5/8” CAST IRON SPEAR BALL
SHC6004B1:  3/4” CAST IRON SPEAR BALL

SHC6004SNB1:  1/2” CAST IRON SPEAR NO BALL
SHC6004ANB1:  5/8” CAST IRON SPEAR NO BALL
SHC6004BNB1:  3/4” CAST IRON SPEAR NO BALL

SHC6006S1:  1/2” CAST IRON SPEAR
SHC6006A1:  5/8” CAST IRON SPEAR
SHC6006B1:  3/4” CAST IRON SPEAR

SHC6007S1:  1/2” CAST IRON SPEAR
SHC6007A1:  5/8” CAST IRON SPEAR
SHC6007B1:  3/4” CAST IRON SPEAR

SHC6010S1:  1/2” CAST IRON SPEAR
SHC6010A1:  5/8” CAST IRON SPEAR
SHC6010B1:  3/4” CAST IRON SPEAR

SHC6011S:  1/2” CAST IRON SPEAR

SHCCIC100:  1” CAST IRON CAP
SHCCIC150:  1-1/2” CAST IRON CAP
SHCCIC200:  2” CAST IRON CAP
SHCCIC300:  3” CAST IRON CAP
SHCCIC400:  4” CAST IRON CAP

SHCPSC100:  1” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC125:  1-1/4” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC150:  1-1/2” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC200:  2” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC300:  3” PRESSED STEEL CAP
SHCPSC400:  4” PRESSED STEEL CAP

SHCPLC100:  1” PLUGIN CAP

SHC1027C1:  #1027C CAST IRON DESIGN 28-1/4” X 8-3/4”

SHC118C1:  #118C CAST IRON DESIGN 32-1/2” X 8-1/2”

SHC120C1:  DOOR FREEZE 31-1/2” X 5”

SHC238C1:  #238 CAST IRON DESIGN 19” X 9-1/2”

SHC30X:  #30X SCROLL 15-5/8” X 7”

SHC35B1:  1/2’’ PICKET CASTING–#35B 14-3/4” X 7”

SHC4800

SHC60461:  DOUBLE C DESIGN 3” * 3”
SHC60471:  DOUBLE C DESIGN 4” * 4”

SHC60511:  1/2’’ PICKET CASTING–#6051 7-5/8 X 3”

SHC6054C1:  1/2’’ PICKET CASTING–#6054C 13-3/8” X 7”

SHC6056C1:  1/2’’ PICKET CASTING–#6056C 14-3/8” X 6-3/4”

SHC6057C1:  1/2’’ PICKET CASTING–#6057C 17-3/8” X 8”

SHC631C1:  #631C1 CAST IRON DESIGN 28-1/2” X 11-1/4”

SHC632C1:  #632C CAST IRON DESIGN 23-3/8” X 8-3/8”

SHC635C1:  1/2’’ PICKET CASTING–#635C 14-1/2 X 5-1/2”

SHC68C1:  #68C CAST IRON DESIGN 18-3/4” X 5-3/4”

SHC7101C1:  1/2’’ PICKET CASTING–#7101C 10-1/8” X 8-1/2”

SHC7103C1:  1/2’’ PICKET CASTING–#7103C 16-3/4 X 8-3/4”

SHC7104C1: 1/2’’ PICKET CASTING–#7104C 15-3/8” X 8-1/4”

SHC7108C1:  1/2’’ PICKET CASTING–#7108C 14-5/8” X 7-3/4”

SHC7113C1:  #7113C CAST IRON DESIGN 25-7/8” X 10-1/4”

SHC7114C1:  #7114 CAST IRON DESIGN 14” X 4”

SHC7119C:  #7119C CAST IRON DESIGN 23-1/2” X 9-1/8”

SHC7123:  DOOR FREEZE 33-1/8” X 4-7/8”

SHC7124C1:  #7124C CAST IRON DESIGN 28-1/4” X 7-1/2”

SHC7126LC1:  LONG BIRD OF PARADISE CASTING 33-1/4” X 8-1/4”

SHC7126SC1:  MEDIUM BIRD OF PARADISE CASTING 28-1/4” X 8-5/8”

SHC7130C1:  #7130C CAST IRON DESIGN 33-1/8” X 8-3/4”

SHC7131C1:  #7131C CAST IRON DESIGN 27-1/8” X 9”

SHC7137C1:  #7137C CAST IRON DESIGN 16-1/2” X 7-3/4”

SHC7144C1:  #7144C CAST IRON DESIGN 15-1/2” X 7-3/4”

SHC7519C1:  #7519C CAST IRON DESIGN 27-1/2” X 18”

SHC79C1:  #79C CAST IRON DESIGN 25-1/4” * 10-1/4”

SHC8000C1:  #8000C CAST IRON DESIGN 21-3/4” X 6-3/4”

SHC8100C1:  #8100C CAST IRON DESIGN 28-1/2” X 7-3/4”

SHC8301C1:  #8301 CAST IRON DESIGN 20-1/4” X 8-1/4”

SHC8302C1:  #8302C CAST IRON DESIGN 27-1/2” * 8-1/4”

SHC8333C1:  1/2’’ PICKET CASTING–#8333C 17” X 6-3/4”

SHCXL621:  DOOR FREEZE 31-3/4” *3-1/2”